In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 34 Năm 2015
(tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015)

 - Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phát VPP cho giáo viên đàu năm

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6

- Cho giáo viên mượn sách đàu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc