In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 3 Năm 2019
(tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Làm mã số sách mới

- Tham gia họp CMHS cuối HKI

- Sắp xếp các tủ sách

- Làm hồ sơ thư viện

Vệ sinh phòng làm việc