In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 3 Năm 2017
(tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc