In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 23 Năm 2020
(tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Rà soát lại hồ sơ thư viện tiên tiến

- Phục vụ bạn đọc

- Họp chi bộ

- Họp hội đồng sư phạm

- Đón đoàn kiểm tra thư viện tiên tiến

- Vệ sinh phòng làm việc