In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 20 Năm 2018
(tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiến hành thu sách 

- Tổng kết tổ văn phòng

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Chuẩn bị phần thưởng tổng kết năm học

- Tổng vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc