In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 19 Năm 2020
(tuần 19 năm 2020, từ 04/05/2020 đến 10/05/2020)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Rà soát hồ sơ thư viện

- Vệ sinh phòng thư viện

- Tham dự Đại hội Đảng Bộ xã

- Đón đoàn KTTV PGD

- Họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ

- Phục vụ bạn đọc học kỳ II