In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 19 Năm 2017
(tuần 19 năm 2017, từ 08/05/2017 đến 14/05/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Nộp các khoản tiền đề thi tại PGD

- Phục vụ thi HK II

- Họp hồi đồng sư phạm

- Vệ sinh phòng làm việc và tủ phích