In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 18 Năm 2015
(tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015)

 - Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Trực chính trong tuần

- Nghĩ lễ 10-3

- Nghĩ lễ 30-4 và 01-5

- Vệ sinh phòng làm việc