In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 16 Năm 2020
(tuần 16 năm 2020, từ 13/04/2020 đến 19/04/2020)

- Trực phòng dịch 

- Sắp xếp hồ sơ thư viện chuẩn

- Vệ sinh phòng thư viện