In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 16 Năm 2019
(tuần 16 năm 2019, từ 15/04/2019 đến 21/04/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả trên cổng thông tin

- Thanh toán các khoản cho giáo viên

- Vệ sinh, Sắp xếp và trang trí phòng