In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 16 Năm 2016
(tuần 16 năm 2016, từ 18/04/2016 đến 24/04/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phàn mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đàu năm

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ II

- Nộp các khoản tiền tại PDG

- Vê sinh phòng làm việc