In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 15 Năm 2016
(tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

- Họp giao ban tỏ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh câc tủ sách

- Phục vụ bạn đọc

- Vệ sinh phòng làm việc