In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 14 Năm 2019
(tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật giáo viê mượn trả trên cổng thông tin

- Tiếp tục dán mã gấy sách 

- Thanh toán các chế độ cho giáo viên

- Phục vụ bạn đọc

- Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh

- Thông báo những em mượn sách trả sách cho thư viện

- Sắp xếp kho sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 4

- Vệ sinh phòng làm việc