In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 14 Năm 2016
(tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016)

- Họp giao ban tỏ văn phòng

- Len kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh câc tủ sách

- Phục vụ bạn đọc

- Đối chiếu chứng từ  với ké toán quý I/2016