In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 12 Năm 2018
(tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Dán mã gáy sách

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khảo và giáo khoa

- Tham gia hội trại 26/3

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc