In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 12 Năm 2016
(tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Tiếp tục cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

- Vệ sinh phòng làm việc