In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 11 Năm 2019
(tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên mượn trả trên cổng

- Tổng hợp những em chưa nộp tiền học phí đầu năm

- Vệ sinh các tủ sách

- Thanh toán các khoản hoạt động ngày 8/3

- Sinh hoạt tổ