In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 11 Năm 2017
(tuần 11 năm 2017, từ 13/03/2017 đến 19/03/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Tổng hợp kinh phí hoạt động 8/3

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm

- Vệ sinh các tủ sách

- Nộp các khoản tiền tại PGD