In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 11 Năm 2016
(tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)

Họp giao ban tổ văn phòng

Lên kế hoạch làm việc 

Cập nhật phần mềm TV

Quyết toán kinh phí ngày 8/3

Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề

Tiếp tục thu các khoản đầu năm

Vệ sinh phòng làm việc