In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 10 Năm 2015
(tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)

- Lên kế hoạch làm việc

- Họp hội đồng 

- Phục vụ bạn đọc

- Thông báo những em chưa nộp các khoản đầu năm, lập sách học sinh nộp tiền đ2

- Họp tổ văn phòng

- Tham dự lễ 8/3

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Tổng hợp bạn đọc tại chỗ tháng 02

- Phát các chế độ cho giáo viên

- Vệ sinh phòng làm việc