In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 1 Năm 2020
(tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc 

- Làm mã số sách mới bổ sung

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1

- Cập nhật sách mới trên cổng thông tin

- Vệ sinh các tủ sách

- Cập nhật giáo viên trả sách trên cổng