In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 1 Năm 2019
(tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Làm hồ sơ thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Rút tiền tại kho bạc huyện

- Vệ sinh phòng làm việc

- Kiểm kê sách mới nhập về

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm

- Thanh toán và phát các chế độ cho giáo viên