In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 1 Năm 2018
(tuần 1 năm 2018, từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

- Nghĩ lễ 

- Phục vụ thi học kỳ I

- Nhập sách mới 

-Họp hội đồng 

- Vệ sinh các tủ sách chuẩn bị cho GV mượn HKII

- Đi kho bạc nộp và rút tiền

- Vệ sinh phòng làm việc