In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Tuần 38 Năm 2020
(tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020)

Họp giao ban tổ Vp

Lên KH công tác tuần

Lên dự trù các khoản thu NH 2020-2021, trà soát kinh phí quỹ PH, XHH chuản bị họp BĐDPHHS.

Chuẩn bị, tham dự đại hội PHHS đâu năm học.

Chuyển tiền điện tháng 9.2020.