In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Tuần 36 Năm 2015
(tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015)

Họp giao ban tổ VP

Làm đối chiếu tiền gửi tháng 8/2015

Làm lương tháng 9/2015

Họp hội đồng sư phạm

Chuẩn bị khai giảng năm học mới

Chuẩn bị, họp PHHS đầu năm học