In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Tuần 32 Năm 2013
(tuần 32 năm 2013, từ 05/08/2013 đến 11/08/2013)

Làm hồ sơ đăng ký mã ĐVQHNS do thay đổi tên trường

làm hồ sơ lương tháng 8Làm báo cáo tiết kiệm chống lagx phí 6 tháng đầu năm 2013 và năm 2013

Làm hồ sơ đăng ký lại tài khoản và mẫu dấu, chữ ký

Họp BĐ D cha mẹ học sinh đầu năm.