In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Tuần 13 Năm 2017
(tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

Họp giao ban tổ văn phòng

làm quyết toán thuế TNCN nộp chi cục thuế

Tổng hợp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD

Chuyển tiền ĐT

Hoàn tạm ứng KB