In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 9 Năm 2020
(tuần 9 năm 2020, từ 24/02/2020 đến 01/03/2020)

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng.

- Đón đoàn ktra công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.