In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 9 Năm 2015
(tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)

- Họp tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Ngày 26/02/2015 dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam tại huyện.