In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 8 Năm 2017
(tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/4, 7/4, 8/3, 8/1

- Cân đo, tính chỉ số BMI, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 8 học kỳ II.

- Tham gia tập huấn tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học tại PGD