In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 7 Năm 2016
(tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tiến hành trả tiền BHYT(ba tháng năm 2015) đã đóng cho học sinh.