In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 7 Năm 2015
(tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tổng vệ sinh môi trường trước khi nghỉ tết âm lịch.