In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 6 Năm 2018
(tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)

 - Họp tổ văn phòng.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh thủy đậu, quai bị cho HS toàn trường.

- Tiến hành cân đo học sinh khối 6, tính chỉ số BMI.

- Kế hoạch lao động tuần 25:

Thứ 2,ngày 05/02/2018:  - Lớp 6/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 06/02/2018:- Lớp 7/3  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 07/02/2018: - Lớp 7/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 09/02/2018: - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)