In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 6 Năm 2017
(tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 9/1, 7/2, 8/1.

- Cân đo, cập nhật sổ theo dõi học sinh khối 6 học kỳ II