In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 52 Năm 2016
(tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

- Phục vụ thi học kỳ I.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo tháng 12/2016.

- Tiến hành kiểm kê thuốc và tài sản y tế, làm báo cáo sơ kết học kỳ I