In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 52 Năm 2015
(tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Phụ vụ công tác thi học kỳ I

- Lên kế hoạch ngoại khóa SKSS-VTN, phong chống HIV/AIDS.

- Lên kế hoạc khám mắt cho học sinh.

- Tiến hành thu BHYT học sinh.