In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 5 Năm 2018
(tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền  kiến thức  phòng chống bệnh Sởi cho HS toàn trường.

- Lập dự trù mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế học kỳ II.

- Kế hoạch lao động tuần 24:

Thứ 2,ngày 29/01/2018:  - Lớp 6/4 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 30/01/2018:- Lớp 8/1  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 31/01/2018: - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 02/02/2018: - Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)