In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 5 Năm 2017
(tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

- Nghỉ tết âm lịch.

- Họp hội đồng đầu năm.