In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 5 Năm 2016
(tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tham gia hoạt động xổ số vui xuân.