In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 5 Năm 2015
(tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015)

 - Đưa HS đi tiêm sởi - rubella tại trạm y tế xã Quảng Thành.