In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 48 Năm 2017
(tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)

- Họp tổ văn phòng.

- Tổng vệ sinh môi trường, môi trường sau lụt.

- Tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh HIV/AIDS.

- Ngoại khóa SKSS -  VTN,  HIV/AIDS

- Kế hoạch lao động tuần 13:

  Thứ 3,ngày  28/11/2017:- Lớp 7/4  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 29/11/2017: - Lớp8/4(Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 5,ngày 30/11/2017: - Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 01/12/2017: - Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)