In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 48 Năm 2016
(tuần 48 năm 2016, từ 28/11/2016 đến 04/12/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp.

- Chuẩn bi nội dung ngoại khóa phòng chống HIV/AIDS và SKSS-VTN trong trường học.