In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 48 Năm 2014
(tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh HIV/AIDS.

- Chuẩn bi nội dung ngoại khóa phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các TNXH trong trường học.

- Chiều 25/11/2014 đi giao ban y tế trường học tại TTYT học đường.

- Ngày 28/11/2014 tiếp đoàn thanh tra liên ngành về kiểm tra.