In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 47 Năm 2016
(tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động :

            + Lớp 9/3 chặt cây mắt mèo.

            + Lớp 7/4, 7/1 quét dọn sân trường.

- Tổng hợp tình hình sử dụng thuốc, làm báo cáo tháng 11/2016