In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 46 Năm 2015
(tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, chấm điểm vệ sinh các lớp hằng ngày

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2015.