In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 45 Năm 2020
(tuần 45 năm 2020, từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

- Họp tổ văn phòng.

-Tra mã thẻ BHYT học sinh.

- Kế hoạch lao động tuần 9:

          Thứ 2, ngày 02/11/2020:    Lớp 6/1 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3, ngày 03/11/2020:  Lớp 7/3 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4, ngày 04/11/2020:    Lớp 8/2 (Lúc 7h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5, ngày 05/11/2020:    Lớp 8/2 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6, ngày 06/11/2020:    Lớp 9/4 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi