In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 45 Năm 2014
(tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tháng 11/2014, kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở,chấm điểm  vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Nhận và phát thẻ BHYT đợt 2 cho học sinh, tiếp tục thu BHYT – BHTN đợt 3.

- Làm phổ cập.

- Lập kế hoach tuyên truyền phòng chống bệnh  Ebola trong trường học.