In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 44 Năm 2016
(tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Lên kế hoạch và quản lý lao động lớp 6/3, 7/2, 8/2.

- Chuẩn bị hố sơ khám sức khỏe ban đầu cho học sinh.

- Đưa học sinh đi tham gia ngày hội bóng đá vui tại huyện.