In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 43 Năm 2019
(tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019)

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Cân,đo tính chỉ số BMI học sinh.

- Hội nghị chi đoàn năm học 2019-2020.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 10:

        Thứ 2,ngày 21/10/2019:   - Lớp 9/1(Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.        Thứ 3,ngày 22/10/2019: -  Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 23/10/2019: -  Lớp 7/2 (Lúc 7h30)(1 nửa lớp)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường, nhổ cỏ.

                                                   + Dụng cụ: Chổi, liềm.

         Thứ 5,ngày 24/10/2019: -  Lớp 7/2 (Lúc7h30)(1 nửa lớp)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 25/10/2019: -  Lớp 8/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi