In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 42 Năm 2018
(tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018)

- Họp tổ văn phòng.

- Tiến hành cân đo, tính chỉ số BMI

- Kế hoạch lao động tuần 9:

 Thứ 2,ngày 15/10/2018:

            - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 Thứ 3,ngày 16/10/2018:

            - Lớp 7/1(Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 17/10/2018:

- Lớp 7/2 (Lúc 7h30)

                         +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                         +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 19/10/2018:

- Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                          +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                          +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)